Bảo vệ bờ biển chống nước biển dâng

Tóm tắt: Trình bày nguyên nhân gây xói lở bờ biển ở Việt Nam và các biện pháp, kinh nghiệm bảo vệ bờ biển ở nước ta và trên thế giới. Giới thiệu một số vấn đề về đê, kè lát mái và đê biển, tường kè, mỏ hàn, kè phá sóng; vật liệu sử dụng […]

Đại thắng mùa xuân 1975

Thông tin giới thiệu tóm tắt về Sách Đại thắng mùa xuân năm 1975, Sự hội tụ sức mạnh của dân tộc Việt Nam