VÕ THỊ SÁU – CON NGƯỜI VÀ HUYỀN THOẠI

Tác giả: Nguyễn Đình Thống Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Năm xuất bản: 2013 Người đọc: Lưu Diễm Chi Nguồn: Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh