KỂ CHUYỆN DANH NHÂN VIỆT NAM

Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Trang Hương Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin Năm xuất bản: 2011 Người đọc: Trần Tuấn Nguồn: Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh