KÝ ỨC ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN

BÚT KÝ Tác giả: Lưu Trọng Lân Nhà xuất bản Quân đội – Nhà xuất bản Trẻ Năm xuất bản: 2005 Người đọc: Trần Thị Thanh Thuyết Nguồn: Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh