THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH CHUYÊN ĐỀ: PHÁP LUẬT

Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với lợi ích của giai cấp mình. Việc Quốc hội thông qua Luật Phổ […]

NHỮNG CÁCH GIẢI ĐỘC NHANH CHÓNG

Biên soạn: Nguyễn Đình Cửu và Cao Tuyết Minh Nhà xuất bản Lao Động Năm xuất bản: 2007 Người đọc: Nguyễn Lệ Thu Nguồn: Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh